Współpraca:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :

601 83 00 00 - Magda

601 86 99 99 - Grzegorz

601 777 970 - Wojciech

info[@]iptourism.pl

 


PRZEDSTAWICIEL LOKANY 

Praca w korpo od 9 do 17 to nie Twoja bajka?

Lubisz rozmawiać z ludźmi? 

Chcesz mieć swój udział w promocji Twojego regionu? 

Zapraszamy do nas 🙂

 

Od 17 lat promujemy miejscowości turystyczne w Polsce i zagranicą, zarządzamy siecią portali internetowych. Do naszego zespołu szukamy lokalnego przedstawiciela, osoby energicznej, która lubi kontakt z ludźmi. 
Praca polega na pozyskiwaniu obiektów noclegowych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych do naszych portali (m.in: KARWIA.COM, WLADYSLAWOWO.COM, JASTARNIA.COM, JURATA.COM, ITD).

ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI:

- duża samodzielność,
- elastyczne godziny pracy, od Ciebie zależy, czy pracujesz 2 czy 9 godzin dziennie, 
- wysokie zarobki (system wysokich prowizji),
- możesz zarobić miesięcznie 2 tys. lub 5 tys. i więcej - to zależy od Ciebie
- doświadczenie, którego nie zdobędziesz nigdzie indziej,
- udział w fajnych akcjach marketingowych (w zeszłym roku utworzylismy napis KARWIA ze 179 osób na plaży), 
- poznanie nowych miejsc, ludzi, 
- praca w fajnym zespole ludzi pozytywnie zakręconych.

WADY:
- ta praca uzależnia 🙂

Może to być Twoja praca dodatkowa, może być to główne zajęcie i może się to zmieniać w zależności od Ciebie.  
Masz samochód, skuter, rower?  Chcesz sprzedawać fajny, dobry i bardzo skuteczny produkt? 

UWAGA:
Prosimy nie pomylić tej propozycji z akwizycją, agresywną sprzedażą telefoniczną czy innymi nieciekawymi formami sprzedaży.

ZAPEWNIAMY:

- wysokie prowizje od sprzedaży 
- szkolenia 
- tablet i telefon
- opiekę i pomoc 
- możliwość awansu 
- świetną atmosferę 

OCZEKUJEMY:

- chęci i zapału 
- samodzielności 
- lojalności

ZADZWOŃ: 601 777 970 lub 601 83 00 00 


Część naszej ekipy w Jastarni.

Praca biurowa na plaży ;)

Napis na plaży z 179 osób.


Praca w terenie. 


Materiały marketingowe

Materiały marketingowe :)


 

Do grupy portali ip:tourism należą m.in:

 

 

 


REGULAMIN SIECI PORTALI TURYSTYCZNYCH ip:tourism

§ 1.
Przedmiot i definicje

 

 • Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników i Obiektów turystycznych usług polegających na funkcjonowaniu technicznej platformy służącej nawiązania kontaktu Użytkownika z Obiektem turystycznym prezentowanym na portalu internetowym wchodzącym w skład turystycznej sieci portali IP:tourism („Serwis”).
 • Serwis udostępnia Użytkownikom i Obiektom turystycznym odpowiednie narzędzia systemowe. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Obiektami turystycznymi i nie gwarantuje Użytkownikom i Obiektom turystycznym możliwości zawarcia i wykonania zawieranych umów. 

Definicje: 

 • Serwis – portal lub portale wchodzące w skład turystycznej sieci portali IP:tourism, których właścicielem jest WOJCIECH JAKUBOWSKI AGENCJA MARKETINGOWA WJX z siedzibą w (03-606) Warszawie przy ul. Benedykta 1/2. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Obiektu turystycznego oraz wysłanie do Obiektu turystycznego Zapytania.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Serwis lub wysyła do Obiektu Turystycznego Zapytanie za pomocą formularza udostępnianego w ramach Serwisu.
 • Obiekt turystyczny - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie i zamieszcza w Serwisie Ofertę. 
 • Zapytanie – forma bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Obiektem turystycznym za pomocą formularza udostępnianego na portalach wchodzących w skład Serwisu. 
 • Oferta – złożona przez Obiekt turystyczny propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lub propozycja skorzystania ze świadczonych usług, zamieszczona w Serwisie. 
 • Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 

 • Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Obiektem turystycznym, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz wysłanie Zapytania przez Internet. 
 • Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Obiekt turystyczny jest odpowiedzialny za publikowane w ramach Oferty treści. W szczególności Obiekt turystyczny oświadcza, że opublikowane w Serwisie treści są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. 

§ 3.
Ogólne warunki zamieszczenia Oferty

 

 • W ramach zawartej umowy, Obiekt turystyczny udostępnia w Serwisie Ofertę, będącą informacją handlową obejmującą dane: 

- nazwę własną Lokalu, 
- opis główny Lokalu, 
- zdjęcia Lokalu, 
- dane teleadresowe Lokalu, 
- oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie, 
- cennik Lokalu.

 • Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. 
 • Ilość Ofert, które Obiekt turystyczny może publikować w ramach Serwisu określa zawarta z Serwisem umowa.
 • Obiekt turystyczny oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Serwis w prowadzonych przez niego portalach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Obiekt turystyczny oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) upoważnia nieodpłatnie Serwis do wykorzystywania w/w, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Obiekt turystyczny zamieszcza dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy: 

- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe, 
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów, 
- treść narusza interesy Serwisu, 
- treść narusza dobre imię Serwisu, 
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów, 
- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków, 
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc, 
- ocena zamieszczona przez Użytkownika jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Lokalu lub Oferty. 

 • Warunkiem publikacji Ofert w ramach Serwisu jest skorzystanie z usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4.
Zasady korzystania z formularza Zapytania

 

 • Z formularza Zapytania może skorzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
 • Warunkiem skorzystania z formularza Zapytania jest:

- posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www; 
- uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie; 
- zalogowanie się w Serwisie,
- akceptacja niniejszego Regulaminu.

 • Korzystając z formularza Zapytania, Użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej:

- imię,
- adres e-mail jako adres kontaktowy.

 • Użytkownik może podać dane dodatkowe:

- numer telefonu,
- ilość osób,
- ilość pokoi,
- datę przyjazdu,
- datę wyjazdu,
- dodać własne pytania lub uwagi.

 • Dane dodatkowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym (§ 4 ust. 4 Regulaminu) mają charakter fakultatywny. Ich podanie nie jest obowiązkowe jednakże może znacząco wpłynąć, na jakość i szybkość kontaktów prowadzonych pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem turystycznym.
 • Serwis w ramach formularza Zapytania nie przetwarza danych osobowych Użytkownika. Dane zamieszczone przez Użytkownika w formularzu Zapytania są przekazywane bezpośrednio do Obiektu turystycznego bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony Serwisu.

§ 5.
Zasady logowania i rejestracji 

 

 • Użytkownik i Obiekt turystyczny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła. 
 • Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uznawane będą za działania nominalnego właściciela konta. 
 • Użytkownikowi i Obiektowi turystycznemu nie wolno korzystać z kont innych osób oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika lub Obiekt turystyczny do działania w jego imieniu. 
 • Użytkownik lub Obiekt turystyczny może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

§ 6.
 Odpowiedzialność i przetwarzanie danych osobowych

 

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skontaktowanie się Obiektu turystycznego z Użytkownikiem i nie ma wpływu na termin kontaktu lub przesłanie odpowiedzi zwrotnej na wiadomość wysłaną w ramach formularza Zapytania przez Obiekt turystyczny.
 • Serwis odpowiada za bezusterkowe działanie formularza zapytania.
 • Administratorem danych osobowych zebranych w ramach formularzy Zapytania jest Obiekt turystyczny do którego Zapytanie zostało skierowane przez Użytkownika. Obiekt turystyczny ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowy Użytkowników.
 • Serwis nie przetwarza, nie pobiera, nie gromadzi, nie utrwala, nie przechowuje oraz nie ujawnia poprzez przesłanie danych osobowych Użytkowników. Serwis nie ma także dostępu ani wpływu na modyfikacje danych wprowadzonych przez Użytkownika do formularza Zapytania.
 • Serwis nie odpowiada za dostępność miejsc, prawdziwość i rzetelność Oferty a także, za jakość danej usługi zamieszczonej w ramach Oferty.
 • Za realizację Oferty zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Obiekt turystyczny. 
 • Za zażalenia i skargi dotyczące Oferty (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Obiekt turystyczny) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Użytkowników odpowiedzialny jest dany Obiekt turystyczny. 
 • Serwis nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umowy zawartej między Obiektem turystycznym a Użytkownikiem, w tym za jej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem Turystycznym.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

§ 7.
Zasady usunięcia treści, oceny, komentarza

 

 • Obiekt turystyczny lub Użytkownik może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Obiektu turystycznego lub Użytkownika.
 • W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika lub Obiektu turystycznego, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie. 
 • Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy: określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego, dane kontaktowe uprawnionego, wskazanie w sposób jednoznaczny treści, oceny lub komentarza, która/który narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp, podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego, zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia, oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji, ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego; podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej.
 • Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres: reklama@iptourism.pl.
 • Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 2-3, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania. 
 • Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 2-3, Serwis zawiadamia Użytkownika, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza. 
 • Użytkownik jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza. 
 • W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych. 
 • Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny. 
 • W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika, o których mowa w ust. 7, Serwis usuwa zakwestionowaną treść ocenę z bazy.

§ 8.
Reklamacja usług świadczonych przez Serwis

 

 • Użytkownicy oraz Obiekty turystyczne mogą składać reklamacje związane ze świadczonymi przez Serwis usługami, jeżeli uznają, że usługi te nie są realizowane, lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Reklamacje można złożyć w formie:

- pisemnej na adres: ul. Benedykta 1/2, 03-606 Warszawa, 
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklama@iptourism.pl.

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

- dane kontaktowe składającego reklamacje,
- okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.

 • Wymogi dotyczące sporządzenia reklamacji mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.

§ 9.
Przerwy techniczne

 

 

 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie platformy turystycznej. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych. 
 • W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 • W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 
 • Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu. 
 • Wszelkie spory pomiędzy Serwisem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu.
 • Powyższy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis informuje Użytkowników na stronach internetowych Serwisu oraz drogą e-mailową. 

 

czytaj więcej - kolejne ciekawostki na temat: Hel

www.hel.pl 2024